Privacybeleid

 

Laatste datum van herziening: 04 November 2022

 

1. OP WIE IS DEZE PRIVACYVERKLARING VAN TOEPASSING?

ATENOR (“ATENOR” of “wij”) is een vastgoedontwikkelaardie genoteerd is op de NYSE Euronext Brussels. ATENOR bestaat uit verschillende bedrijven (“ATENOR-vennootschappen“) die persoonsgegevens verwerken.

Alle ATENOR-vennootschappen zijn afzonderlijke en onafhankelijke juridische entiteiten. Afhankelijk van de verwerkingsactiviteiten en de context waarin uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunnen ze worden gekwalificeerd als afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijken of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken met een of meer van de andere ATENOR-vennootschappen. Geen van de ATENOR-vennootschappen kan aansprakelijk worden gesteld voor enig handelen of nalaten van een andere ATENOR-vennootschap.

Als onderneming stellen wij alles in het werk om de persoonsgegevens die ons zijn toevertrouwd, te beschermen en om deze op een correcte en transparante manier te verwerken, met strikte inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, en in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (“GDPR” of “AVG”).

 

2. WAT VALT ONDER DEZE PRIVACYVERKLARING VAN DE AVG?

Met deze Privacyverklaring van de AVG willen we u informeren over waarom en hoe wij uw persoonsgegevens verwerken als verwerkingsverantwoordelijke bij het uitvoeren van onze commerciële activiteiten of wanneer u gebruik maakt van onze website, de formulieren en applicaties die op deze website worden aangeboden, over de personen aan wie wij informatie verstrekken, over de rechten die u heeft en over de personen met wie u contact kunt opnemen voor meer informatie of verzoeken.

Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in ons Cookiebeleid.

Wanneer we naar de Website’ verwijzen, bedoelen we daarmee de webpagina’s met een url beginnend met https://www.atenor.eu

Deze Website kan links naar andere websites genereren, die worden geleverd door andere gelieerde entiteiten of derden. Hoewel we proberen alleen links te genereren naar sites die onze hoge normen voor de bescherming van persoonsgegevens delen, zijn we niet verantwoordelijk voor de inhoud of de persoonsgegevens van die andere websites.

Wanneer u op een link op deze Website klikt, raden wij u ten zeerste aan om de GDPR-privacyverklaring van deze websites na te lezen alvorens persoonlijke informatie mee te delen.

Deze Privacyverklaring van de AVG heeft uitsluitend betrekking op de gegevens die wij verwerken en dekt ook onze aanwezigheid op sociale media en platformen om te communiceren met leveranciers, klanten, potentiële klanten of andere partijen die kunnen geïnteresseerd zijn in onze zakelijke activiteiten. Wij verwerken uw gegevens op onze sociale media wanneer u met ons communiceert, bijvoorbeeld wanneer u reageert op onze berichten of ons rechtstreekse berichten stuurt.

Wanneer u onze Facebook-, YouTube-, LinkedIn- en Instagrampagina’s bezoekt, al dan niet via de snelkoppeling van onze website, worden cookies behandeld door Facebook, YouTube, LinkedIn en Instagram. Op basis hiervan kunnen we meer – volledig anoniem – meer informatie krijgen over het publiek dat onze Facebook-, YouTube-, LinkedIn- en Instagram-pagina’s bezoekt.

Voor meer informatie over waarom en hoe persoonsgegevens in dit verband worden verwerkt, verwijzen we naar het Privacybeleid en het Cookiebeleid op de websites van Facebook, YouTube, LinkedIn en Instagram.

 

3. WAAROM GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?

3.1. IK BEN EEN BEZOEKER VAN DE WEBSITE OF BEZOEKER VAN SOCIALE MEDIA

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen om legitieme zakelijke redenen. Deze redenen zijn onder andere, maar zijn niet beperkt tot:

 • Het verlenen en organiseren van onze (online) diensten;
 • Het afhandelen van aanvragen, verzoeken en klachten;
 • Het verzamelen van statistieken over het gebruik van deze Website (“meten van het publiek van de Website“);
 • Verbetering van de prestaties en het ontwerp van deze Website;
 • Het waarborgen van de functionaliteit van deze Website;
 • Het garanderen van de veiligheid van onze IT-systemen.

 

3.2. IK BEN EEN CONTACTPERSOON DIE ELEKTRONISCHE BOODSCHAPPEN ONTVANGT (voor nieuwsbrieven…)

We houden een database bij van de contactpersonen (bijvoorbeeld journalisten, aandeelhouders, andere commerciële contacten enz.) voor het verzenden van elektronische communicatie. Deze boodschappen vinden voornamelijk plaats om drie verschillende redenen:

 • Reglementaire communicatie: boodschappen die worden verzonden om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals onze informatieplicht als beursgenoteerde onderneming;
 • Algemene mededelingen over het merk: boodschappen verzonden in het kader van het algemene merkimago en public relations (inclusief uitnodigingen voor evenementen);
 • Communicatie over verkoop en direct marketing: boodschappen verzonden in het kader van verkoop en direct marketing, zoals berichten met betrekking tot de diensten en producten die wij aanbieden (bijvoorbeeld vastgoedprojecten).

Wij verwerken ook persoonsgegevens uit onze database voor:

 • Het behandelen van aanvragen, verzoeken en klachten over deze boodschappen;
 • Het verzamelen van statistieken over deze boodschappen.

 

3.3. IK BEN (EEN CONTACTPERSOON VAN EEN) LEVERANCIER, KLANT, POTENTIËLE KLANT OF ELKE ANDERE PERSOON WIENS PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT (BIJVOORBEELD EEN JOURNALIST, AANDEELHOUDER, COMMERCIEEL CONTACT, BEZOEKER ENZ.)

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen om legitieme zakelijke redenen. Deze redenen zijn onder andere, maar zijn niet beperkt tot:

 • Het nakomen van onze wettelijke verplichtingen;
 • Het bestuur van onze aandeelhouders;
 • Het beheer van leveranciers en klanten;
 • Het beheer van orders en leveringen;
 • Facturatie en boekhouding;
 • Het verstrekken van informatie over ATENOR, onze Vennootschappen, diensten en activiteiten;
 • De goede organisatie van onze diensten (zoals dagelijkse commerciële communicatie);
 • Marketing en verkoop;
 • PR-relaties en perscontacten;
 • Het afhandelen van aanvragen, verzoeken en klachten;
 • Het beheer van geschillen;
 • Statistieken en marktonderzoeken;
 • Het beheer van bezoekers en andere zakelijke contacten;
 • Toegangscontrole;
 • Veiligheid.

 

4. WETTELIJKE BASIS VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS

4.1. IK BEN EEN BEZOEKER VAN DE WEBSITE OF BEZOEKER VAN SOCIALE MEDIA

Wanneer u contact met ons opneemt via een algemeen contactadres of via het online contactformulier op deze Website, worden uw persoonsgegevens in principe verwerkt voor de bescherming van onze legitieme belangen (dat wil zeggen het belang van een zo goed mogelijke afhandeling van elke aanvraag, elke verzoek of elke klacht).

We verwerken ook gegevens in ons legitieme belang om de functionaliteit van deze Website te waarborgen en om de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen.

In dat kader zullen we per geval beoordelen of onze belangen zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en fundamentele vrijheden.

Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in ons Cookiebeleid.

 

4.2. IK BEN EEN CONTACTPERSOON DIE ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE ONTVANGT

De rechtsgrondslag waarop wij ons baseren voor het verzenden van elektronische communicatie hangt af van het doel van de betreffende communicatie:

 • Regelgevende mededelingen: uw persoonsgegevens worden verwerkt om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Algemene boodschappen over het merk: uw persoonsgegevens worden verwerkt om ons imago te versterken, wat in ons legitieme belang is. In dat kader zullen we per geval beoordelen of onze belangen zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en fundamentele vrijheden.
 • Communicatie over verkoop en direct marketing: uw persoonsgegevens worden verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij we uw contactgegevens hebben verkregen in het kader van een verkoop van soortgelijke producten of diensten. In dit laatste geval baseren wij ons op onze legitieme belangen, in het bijzonder het belang om onze producten en diensten te promoten bij bestaande klanten.

 

4.3. IK BEN (EEN CONTACTPERSOON VAN EEN) LEVERANCIER, KLANT, POTENTIËLE KLANT OF ELKE ANDERE PERSOON WIENS PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT (BIJVOORBEELD JOURNALIST, AANDEELHOUDER, COMMERCIEEL CONTACT, BEZOEKER ENZ.)

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de hierboven vermelde doeleinden in de rubriek “Waarom gebruiken wij uw gegevens”:

 • Indien nodig voor de uitvoering van overeenkomsten waarbij u partij bent of om op uw verzoek maatregelen te treffen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) boekhouding, commercialisatie, levering en facturatie;
 • Indien nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld onze verplichtingen als beursgenoteerde onderneming);
 • In het kader van de legitieme belangen van ATENOR, onze Vennootschappen en/of een derde partij, waaronder (maar niet beperkt tot) het goede verloop van onze bedrijfsactiviteiten, het beheer van leveranciers en klanten enz. In dit kader zullen wij per geval analyseren of onze belangen zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en fundamentele vrijheden.

Als we wettelijk verplicht zijn om uw vrije, geïnformeerde, specifieke en ondubbelzinnige toestemming te verkrijgen voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden (bv. specifieke direct marketing of marketingonderzoeksactiviteiten), verwerken we uw gegevens alleen voor dergelijke doeleinden voor zover wij een dergelijke toestemming van u hebben verkregen.

Voor meer informatie over het verzenden van communicatie voor verkoop- en direct marketingdoeleinden verwijzen wij u naar de rubriek over elektronische communicatie hierboven.

 

5. UW RECHTEN

U hebt verschillende rechten met betrekking tot de informatie die wij over u verwerken. Wij willen u graag informeren dat u het recht heeft om:

 • bevestiging te krijgen dat wij uw persoonsgegevens verwerken en een kopie van uw persoonsgegevens vragen;
 • te vragen dat wij uw persoonsgegevens bijwerken of corrigeren, als u denkt dat de opgeslagen gegevens onjuist of onnauwkeurig zijn;
 • te vragen dat wij de persoonsgegevens die wij over u bewaren, wissen of de manier waarop we met dergelijke persoonsgegevens omgaan, beperken, indien u van mening bent dat er geen een wettelijke basis (meer) bestaat om deze te verwerken;
 • uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (voor zover een dergelijke verwerking gebaseerd is op toestemming);
 • een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en om deze persoonsgegevens door te geven aan een andere partij (voor zover de verwerking gebaseerd is op toestemming of op de uitvoering van een overeenkomst);
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor wij het legitieme belang als rechtsgrondslag gebruiken; in dergelijke gevallen zullen wij de verwerking staken tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking hebben.

U hebt ook het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing. Als u niet langer enige vorm van direct marketing van ons wilt ontvangen, kunt u contact met ons opnemen (zie hieronder) of op de functie “afmelden voor direct marketing” klikken. In dat geval worden de persoonsgegevens niet meer voor dit doel verwerkt.

Om een van uw rechten uit te oefenen, kunt u ons een verzoek sturen, waarin staat welk recht u wilt uitoefenen:

 • Door ons een e-mail te sturen naar info@atenor.eu; of
 • Door ons een schriftelijk verzoek te richten aan de SA ATENOR, Koningin Astridlaan 92, 1310 Terhulpen.

U kunt deze contactgegevens ook gebruiken als u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens wenst in te dienen.

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt of een aanvraag of verzoek met betrekking tot uw persoonsgegevens die u aan ons hebt gericht, hebben behandeld, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (“GBA”) van de staat waarin u woont. Indien u naar de juiste GBA wilt worden doorverwezen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

 

6. HOE VERKRIJGEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

6.1. IK BEN EEN BEZOEKER VAN DE WEBSITE OF BEZOEKER VAN SOCIALE MEDIA

We kunnen uw persoonsgegevens verkrijgen wanneer u deze Website en zijn applicaties gebruikt, of wanneer u contact met ons opneemt via een algemeen contactadres of via het online contactformulier op deze Website. Wij kunnen uw gegevens ook verkrijgen als u op onze sociale media reageert.

Voor meer informatie over hoe we gegevens voor cookies verzamelen, verwijzen we naar ons Cookiebeleid.

 

6.2. IK BEN EEN CONTACTPERSOON DIE ELEKTRONISCHE BOODSCHAPPEN ONTVANGT (voor nieuwsbrieven…)

De persoonsgegevens die wij in onze database bewaren, zijn door u of via het internet en sociale media aan ons verstrekt.

 

6.3. IK BEN (EEN CONTACTPERSOON VAN EEN) LEVERANCIER, KLANT, POTENTIËLE KLANT OF ELKE ANDERE PERSOON WIENS PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT (BIJVOORBEELD JOURNALIST, AANDEELHOUDER, COMMERCIEEL CONTACT, BEZOEKER ENZ.)

Wij kunnen uw persoonsgegevens verkrijgen in het kader van de uitvoering van onze zakelijke activiteiten.

Wij kunnen dergelijke persoonsgegevens verkrijgen omdat u deze gegevens aan ons hebt verstrekt (bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen, door online formulieren in te vullen), omdat anderen ons deze gegevens hebben verstrekt (bijvoorbeeld uw werkgever of externe dienstverleners die wij gebruiken in het kader van onze bedrijfsactiviteiten), of omdat ze toegankelijk zijn voor het publiek.

Wanneer we persoonsgegevens van derden verkrijgen, doen we ons best om contractuele clausules met die derden te sluiten om hen te verplichten de wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven. Dit kan gebeuren door deze derde te verplichten u alle nodige informatie te verstrekken of – indien nodig – uw toestemming te verkrijgen voor het verwerken van de persoonsgegevens beschreven in deze Privacyverklaring van de AVG.

 

7. VERZAMELDE GEGEVENS

7.1. IK BEN EEN BEZOEKER VAN DE WEBSITE OF BEZOEKER VAN SOCIALE MEDIA

De belangrijkste persoonsgegevens die we verzamelen via deze Website zijn gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt via een algemeen contactadres of via het online contactformulier op deze Website.

 

7.2. IK BEN EEN CONTACTPERSOON DIE ELEKTRONISCHE BOODSCHAPPEN ONTVANGT (voor nieuwsbrieven…)

De persoonsgegevens die wij in onze database bewaren, kunnen bestaan uit:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw e-mailadres
 • Uw professionele telefoonnummer
 • Het bedrijf waarvoor u werkt
 • Uw functie
 • De categorie ontvangers waartoe u behoort (bijvoorbeeld journalist, aandeelhouder, leverancier, klant enz.)

 

7.3. IK BEN (EEN CONTACTPERSOON VAN EEN) LEVERANCIER, KLANT, POTENTIËLE KLANT OF ELKE ANDERE PERSOON WIENS PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT (BIJVOORBEELD JOURNALIST, AANDEELHOUDER, COMMERCIEEL CONTACT, BEZOEKER ENZ.)

De persoonsgegevens die wij verzamelen, kunnen onder meer omvatten:

 • Identificatiegegevens (bv. naam, adres (privé/zakelijk), telefoonnummer (privé/zakelijk), e-mailadres (privé/zakelijk), het land van verblijf enz.);
 • Persoonlijke kenmerken (bv. aanspreektitel, taal enz.);
 • Bezettingsgegevens (bijvoorbeeld de organisatie waarvoor u werkt, uw functie, uw huidige verantwoordelijkheden enz.);
 • Gegevens over de producten en diensten die u bestelt;
 • Opnames van bewakings- of telefooncamera’s;
 • Gegevens over de manier waarop u met ons communiceert (bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt) en soortgelijke informatie;
 • Informatie over aandeelhouders enz.

 

8. TOEGANG EN OPENBAARMAKING

8.1. IK BEN EEN BEZOEKER VAN DE WEBSITE OF BEZOEKER VAN SOCIALE MEDIA

Onze personeelsleden hebben toegang tot uw persoonsgegevens op een strikte “need-to-know” basis voor de hierboven beschreven doeleinden in de rubriek “Waarom gebruiken we uw gegevens”.

We kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER), van wie de wet- en regelgeving een passend niveau van gegevensbescherming met “gepaste waarborgen” garanderen, met name aan de Verenigde Staten, met een beschermingsniveau dat onder meer wordt geregeld door middel van “modelcontractbepalingen”, “standaardcontractbepalingen” en aan het Verenigd Koninkrijk, waarvan het beschermingsniveau door middel van het “adequaatheidsbesluit” wordt geregeld.

Voor meer informatie over de overdracht van uw gegevens buiten de EER en/of de toegepaste beschermingsmechanismen (waaronder de manier waarop u een kopie van uw gegevens kunt ontvangen), kunt u gebruik maken van de contactgegevens die u hieronder in rubriek 12 vindt.

 

8.2. IK BEN EEN CONTACTPERSOON DIE ELEKTRONISCHE BOODSCHAPPEN ONTVANGT (voor nieuwsbrieven…)

Onze personeelsleden hebben toegang tot uw persoonsgegevens op een strikte “need-to-know” basis voor de hierboven beschreven doeleinden in de rubriek “Waarom gebruiken we uw gegevens”.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven aan een dienstverlener die ons helpt om u onze elektronische communicatie te sturen of om u IT-ondersteuning te bieden met betrekking tot onze database.

We kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER), van wie de wet- en regelgeving een passend niveau van gegevensbescherming met “gepaste waarborgen” garanderen, met name aan de Verenigde Staten, met een beschermingsniveau dat onder meer wordt geregeld door middel van “modelcontractbepalingen”, “standaardcontractbepalingen” en aan het Verenigd Koninkrijk, waarvan het beschermingsniveau door middel van het “toepasselijkheidsbesluit” wordt geregeld.

Voor meer informatie over de overdracht van uw gegevens buiten de EER en/of de toegepaste beschermingsmechanismen (waaronder de manier waarop u een kopie van uw gegevens kunt ontvangen), kunt u gebruik maken van de contactgegevens die u hieronder in rubriek 12 vindt.

 

8.3. IK BEN (EEN CONTACTPERSOON VAN EEN) LEVERANCIER, KLANT, POTENTIËLE KLANT OF ELKE ANDERE PERSOON WIENS PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT (BIJVOORBEELD JOURNALIST, AANDEELHOUDER, COMMERCIEEL CONTACT, BEZOEKER ENZ.)

Onze personeelsleden hebben toegang tot uw persoonsgegevens op een strikte “need to know” basis voor de hierboven beschreven doeleinden in de rubriek “Waarom gebruiken we uw gegevens”.

We kunnen uw persoonsgegevens vrijgeven aan de ATENOR-vennootschappen, aan derden die diensten aan ons leveren waarvoor redelijkerwijs toegang tot uw persoonsgegevens vereist is voor een of meer van de doeleinden beschreven in de rubriek “Waarom gebruiken we uw gegevens” hierboven. Het kan bijvoorbeeld gaan om de volgende externe partijen:

 • Externe dienstverleners waarop wij een beroep doen voor verschillende commerciële diensten;
 • De rechtshandhavingsinstanties, conform de toepasselijke wetgeving;
 • Overheidsinstanties (bijvoorbeeld de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten of FSMA);
 • Externe professionele adviseurs (bv. advocaten of consultants van de Vennootschap).

We kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER), van wie de wet- en regelgeving een passend niveau van gegevensbescherming met “gepaste waarborgen” garanderen, met name aan de Verenigde Staten, met een beschermingsniveau dat onder meer wordt geregeld door middel van “modelcontractbepalingen”, “standaardcontractbepalingen” en aan het Verenigd Koninkrijk, waarvan het beschermingsniveau door middel van het “adequaatheidsbesluit” wordt geregeld.

Voor meer informatie over de overdracht van uw gegevens buiten de EER en/of de toegepaste beschermingsmechanismen (waaronder de manier waarop u een kopie van uw gegevens kunt ontvangen), kunt u gebruik maken van de contactgegevens die u hieronder in rubriek 12 vindt.

In het algemeen zullen wij alle maatregelen nemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig en in overeenstemming met deze Privacyverklaring worden verwerkt.

Wij behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet te verstrekken, of wanneer wij ervan overtuigd zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en/of om een gerechtelijke procedure, rechterlijke beslissing, verzoek van een regelgevende instantie of een andere gerechtelijke procedure te respecteren.

 

9. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

We gebruiken strenge technische en organisatorische maatregelen (beveiliging) om uw persoonsgegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegden en tegen onrechtmatige verwerking, onopzettelijk verlies, vernietiging en schade, zowel online als offline.

Deze maatregelen omvatten:

 • Opleidingen aan het juiste personeel om ervoor te zorgen dat zij zich bewust zijn van onze privacyverplichtingen bij de verwerking van persoonsgegevens;
 • Administratieve en technische controles om de toegang tot persoonsgegevens te beperken op een “need to know” basis (wachtwoorden);
 • Technologische beveiligingsmaatregelen, waaronder firewalls, versleuteling en antivirussoftware;
 • Het blokkeren van toegangswachtwoorden in geval van verlies of diefstal van apparatuur;
 • Fysieke veiligheidsmaatregelen, zoals veiligheidsbadges voor personeel om toegang te krijgen tot onze lokalen en fysieke veiligheid in onze showrooms.

Hoewel wij na ontvangst van uw persoonsgegevens passende veiligheidsmaatregelen gebruiken, is de overdracht van gegevens – vooral via het internet (inclusief per e-mail) – nooit volledig veilig. We streven ernaar om persoonsgegevens te beschermen, maar kunnen de absolute veiligheid van de gegevens die aan ons worden doorgegeven of die wij doorgeven, niet garanderen.

We beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot degenen waarvan wij redelijkerwijs denken dat zij kennis moeten nemen van deze informatie om hun werk uit te voeren.

 

10. BEWAREN VAN GEGEVENS

10.1. IK BEN EEN BEZOEKER VAN DE WEBSITE OF BEZOEKER VAN SOCIALE MEDIA

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de termijn die nodig is om de hierboven in het onderdeel “Waarom gebruiken we uw gegevens” beschreven doeleinden uit te voeren.

In de regel worden persoonsgegevens die via het contactformulier op deze Website worden verkregen, bewaard voor een periode van 5 jaar.

Afhankelijk van de specifieke situatie en de toepasselijke nationale wetgeving kunnen wij uw persoonsgegevens echter langer bewaren. Dit zal vooral het geval zijn als een van de volgende periodes langer is:

 1. zolang het nodig is voor onze dagelijkse zaakvoering;
 2. alle wettelijk vereiste bewaartermijnen;
 3. of het einde van de periode waarin een geschil of onderzoek kan ontstaan.

Voor meer informatie over de termijnen voor het verstrijken van de cookies die op deze Website worden gebruikt, verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

 

10.2. IK BEN EEN CONTACTPERSOON DIE ELEKTRONISCHE BOODSCHAPPEN ONTVANGT (voor nieuwsbrieven…)

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de termijn die nodig is om de hierboven in het onderdeel “Waarom gebruiken we uw gegevens” beschreven doeleinden uit te voeren:

 • Wettelijke mededeling: uw persoonsgegevens worden opgeslagen zolang u aandeelhouder bent of enige andere persoon die wij wettelijk verplicht zijn te informeren.
 • Algemene boodschappen over het merk: uw persoonsgegevens worden verwerkt zolang wij een legitiem belang hebben om u communicatie te sturen om ons merkimago te versterken (gebaseerd op uw relatie met ATENOR als klant, aandeelhouder enz.).
 • Direct marketing- en verkoopcommunicatie: uw persoonsgegevens worden voor een periode van 5 jaar bewaard vanaf het laatste contact met de betrokkene. Als u gedurende deze periode klant bent geworden, kunnen wij uw persoonsgegevens echter langer bewaren, namelijk 10 jaar na de levering van producten of diensten, of vanaf het laatste contact met ATENOR (indien dit contact op een latere datum heeft plaatsgevonden).

We kunnen uw persoonsgegevens echter voor (andere) langere periodes bewaren:

 1. zolang het nodig is voor onze dagelijkse zaakvoering;
 2. alle wettelijk vereiste bewaartermijnen;
 3. of het einde van de periode waarin een geschil of onderzoek kan ontstaan.

 

10.3. IK BEN (EEN CONTACTPERSOON VAN EEN) LEVERANCIER, KLANT, POTENTIËLE KLANT OF ELKE ANDERE PERSOON WIENS PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT (BIJVOORBEELD JOURNALIST, AANDEELHOUDER, COMMERCIEEL CONTACT, BEZOEKER ENZ.)

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de termijn die nodig is om de hierboven in het onderdeel “Waarom gebruiken we uw gegevens” beschreven doeleinden uit te voeren.

In de regel worden persoonsgegevens die in het kader van het gebruik van onze diensten worden verkregen, bewaard gedurende een periode van 10 jaar vanaf het einde van de contractuele relatie.

Persoonsgegevens die voor direct marketingdoeleinden worden verwerkt, worden echter gedurende een periode van 5 jaar vanaf de laatste overeenkomst met de betrokkene bewaard. Wij kunnen uw persoonsgegevens voor dit doeleinde echter langer bewaren als u ondertussen klant bij ons bent geworden, dat wil zeggen voor een periode van 10 jaar vanaf de levering van de producten of diensten, of vanaf het laatste contact met ATENOR (indien dit contact op een latere datum heeft plaatsgevonden).

Camerabeelden/bewakingsbeelden worden gedurende 30 dagen bewaard, tenzij een overtreding is vastgesteld. De beelden bewaren we dan zo lang als nodig is in het kader van de mogelijke klacht of procedure.

We kunnen uw persoonsgegevens echter voor (andere) langere periodes bewaren:

 1. zolang het nodig is voor onze dagelijkse zaakvoering;
 2. alle wettelijk vereiste bewaartermijnen;
 3. of het einde van de periode waarin een geschil of onderzoek kan ontstaan.

 

11. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Geautomatiseerde besluitvorming wordt gedefinieerd als besluiten over personen, die uitsluitend worden genomen op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking, waaraan juridische gevolgen verbonden zijn en die significante gevolgen hebben voor betrokkenen.

In de regel worden uw persoonsgegevens niet gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming. Wij baseren geen beslissingen over u uitsluitend op basis van geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens.

 

12. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

Wij hopen dat deze Privacyverklaring u helpt om te begrijpen hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en u daarover gerust kunt zijn. Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring van de AVG en deze Website in het algemeen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen:

 • Door ons een e-mail te sturen naar info@atenor.eu; of
 • Door ons een schriftelijk verzoek te richten aan de SA ATENOR, Koningin Astridlaan 92, 1310 Terhulpen.

 

13. WIJZIGING VAN DEZE PRIVACYVERKLARING VAN DE AVG

We kunnen deze privacyverklaring te allen tijde wijzigen of wijzigen. Om u te informeren wanneer we voor het laatst wijzigingen in deze privacyverklaring van de AVG hebben aangebracht, zullen wij de herzieningsdatum boven in deze pagina wijzigen. De nieuwe gewijzigde of aangepaste Privacyverklaring van de AVG is van toepassing vanaf deze herzieningsdatum.

Raadpleeg deze pagina regelmatig zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen en toevoegingen.